ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Schildersbedrijf Vlasman en Styling en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Schildersbedrijf Vlasman en Styling en de klant.

2. Andere voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

4. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

5. De bepalingen uit de specifieke product- of dienstenvoorwaarden gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 – HERROEPINGSRECHT

1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Schildersbedrijf Vlasman en Styling mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.

3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Bij verfproducten mogen de blikken niet geopend worden. Bij overige producten zal hij/zij het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.

ARTIKEL 3 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT EN KOSTEN DAARVAN

1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Schildersbedrijf Vlasman en Styling.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Schildersbedrijf Vlasman en Styling verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

6. Schildersbedrijf Vlasman en Styling vergoedt de betaling van de klant met betrekking tot het geleverde product onverwijld, maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Schildersbedrijf Vlasman en Styling mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.

7. Schildersbedrijf Vlasman en Styling gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

ARTIKEL 4 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Schildersbedrijf Vlasman en Styling kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

1. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS

1. In de aanbieding zijn de door jou te betalen kosten in euro’s vastgelegd.

2. Alle kosten zijn inclusief btw. Ook andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.

3. Schildersbedrijf Vlasman en Styling heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen, goud- of zilverprijzen, of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Schildersbedrijf Vlasman en Styling met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in.

4. Wanneer je nog niet al jouw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, mag Schildersbedrijf Vlasman en Styling haar verplichtingen uitstellen totdat je aan al jouw (betalings)verplichtingen hebt voldaan.

5. Je aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven.

ARTIKEL 6 – VERWACHTINGEN SCHILDERSBEDRIJF VLASMAN EN STYLING EN JOUW VERPLICHTINGEN

1. Schildersbedrijf Vlasman en Styling staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Schildersbedrijf Vlasman en Styling zal jou op de hoogte houden van de uitvoering van de werkzaamheden wanneer je hierom vraagt.

3. Schildersbedrijf Vlasman en Styling zal al jouw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Schildersbedrijf Vlasman en Styling behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

4. Je moet alle gegevens, die Schildersbedrijf Vlasman en Styling nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Schildersbedrijf Vlasman en Styling overhandigen. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.

5. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst en deze vertraging aan jou is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor jouw rekening en risico komen.

6. Wanneer je tijdig meldt dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, zal Schildersbedrijf Vlasman en Styling op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten niet aan de overeenkomst voldoen, maar dit een gevolg is doordat jij in strijd met de overeenkomst hebt gehandeld of onzorgvuldig met de producten bent om gegaan, dan worden de kosten van deze reparatie bij jou in rekening gebracht.

7. Je bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Schildersbedrijf Vlasman en Styling worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Schildersbedrijf Vlasman en Styling conform de overeenkomst heeft geleverd.

ARTIKEL 7 – LEVERING

1. Schildersbedrijf Vlasman en Styling zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Schildersbedrijf Vlasman en Styling mag hiervoor gebruik maken van derden.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Schildersbedrijf Vlasman en Styling kenbaar heeft gemaakt.

3. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven. Als het product op voorraad is, is de levertermijn tussen de 1-3 werkdagen.

4. Het risico van de producten gaat over van Schildersbedrijf Vlasman en Styling op de klant, op het moment dat de producten in jouw feitelijke macht of die van jouw hulppersoon komen.

5. Schildersbedrijf Vlasman en Styling mag een deelbare order in twee of meer gedeelten afleveren.

6. Schildersbedrijf Vlasman en Styling mag, wanneer zij jou hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

7. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor jouw rekening en bedraagt €10,- per bestelling. De bestelling zal geleverd worden door DHL of PostNL. Schildersbedrijf Vlasman en Styling bieden aan dat de bestelling ook opgehaald kan worden op het adres wat vermeld staat op de website.

ARTIKEL 8 – BETALING

1. Betaling van de producten wordt door middel van de door Schildersbedrijf Vlasman en Styling aangeboden betalingswijzen voldaan bij het plaatsen van de bestelling.

2. Het kan zijn dat de door jou gekozen betalingswijze via een derde verloopt en dat hier aanvullende (betalings)voorwaarden op van toepassing zijn. Deze dien je zelf te raadplegen.

3. Schildersbedrijf Vlasman en Styling verstuurt de factuur naar het door jou opgegeven e-mailadres.

4. Heb je een bezwaar tegen de factuur? Dan moet je dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Schildersbedrijf Vlasman en Styling laten weten. Doet je dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op.

5. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze (nadat de klant door Schildersbedrijf Vlasman en Styling is gewezen op de te late betaling en Schildersbedrijf Vlasman en Styling de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen) na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Schildersbedrijf Vlasman en Styling gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 9 – RETOURBELEID

1. Schildersbedrijf Vlasman en Styling wil graag dat de klant tevreden is over de producten en diensten. Op ieder product heeft de klant een zichttermijn van 14 dagen. Deze termijn begint wanneer de klant de bestelling in ontvangst neemt.

2. Producten kunnen alleen worden geretourneerd wanneer deze ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd en ongeopend in originele staat en in de originele verpakking worden ontvangen door Schildersbedrijf Vlasman en Styling.

3. De klant dient er zelf voor te zorgen dat het product, voldoende gefrankeerd en binnen de daarvoor gestelde termijn worden geretourneerd. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant.

4. Het is aan te bevelen de producten met track&trace code te verzenden naar het adres van Schildersbedrijf Vlasman en Styling dat op de website staat vermeld, zodat de klant de zending kan volgen. Geleden schade door vermissing van een verzonden product worden niet door Schildersbedrijf Vlasman en Styling vergoed. Het risico en de aansprakelijkheid van de retourzending komt geheel voor de klant.

5. Wanneer Schildersbedrijf Vlasman en Styling het product in de staat zoals omschreven in dit artikel en tijdig ontvangt, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetaald.

6. Neem altijd contact op met Schildersbedrijf Vlasman en Styling voordat u het artikel retour stuurt.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Schildersbedrijf Vlasman en Styling niet, niet tijdig of niet naar behoren haar werkzaamheden kan uitvoeren en/of producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Schildersbedrijf Vlasman en Styling is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Schildersbedrijf Vlasman en Styling.

2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, beperkingen van invoer/uitvoer, onvoorziene problemen bij productie of transport, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Schildersbedrijf Vlasman en Styling.

3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Schildersbedrijf Vlasman en Styling de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan de klant hoeft te betalen.

4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag de klant de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Schildersbedrijf Vlasman en Styling is dan aan de klant geen schadevergoeding verschuldigd. 

ARTIKEL 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Schildersbedrijf Vlasman en Styling geleverde producten blijven eigendom van Schildersbedrijf Vlasman en Styling totdat de klant het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft. 

2. Je mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren. 

3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet je dit Schildersbedrijf Vlasman en Styling zo snel mogelijk laten weten.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID 

1. Schildersbedrijf Vlasman en Styling en onze partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurverschil van de geleverde verfproducten en accessoires door schermlicht. De kleuren kunnen afwijken door schermlicht van bijvoorbeeld computer, telefoon of tablet.

2. Het eigen gebruik van de producten van Schildersbedrijf Vlasman en Styling en onze partners is geheel op eigen risico. Schildersbedrijf Vlasman en Styling en onze partners aanvaren geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en/of de resultaten van de geleverde verfproducten en accessoires.

3. Schildersbedrijf Vlasman en Styling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting. Schildersbedrijf Vlasman en Styling is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid. 

4. Als Schildersbedrijf Vlasman en Styling aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de bestelling, dat verband houdt met de geleverde producten. 

5. Als je door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kun je deze claim niet doorleggen aan Schildersbedrijf Vlasman en Styling. 

6. De informatie op de internetsite wordt door Schildersbedrijf Vlasman en Styling met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Schildersbedrijf Vlasman en Styling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

ARTIKEL 13 – WIJZIGING VOORWAARDEN

1. Schildersbedrijf Vlasman en Styling kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. 

2. Schildersbedrijf Vlasman en Styling kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. 

ARTIKEL 14 – KLACHTEN EN GESCHILLEN

1. Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als je ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van jouw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat je kennis hebt genomen van de klacht, aan Schildersbedrijf Vlasman en Styling worden voorgelegd. 

2. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

BIJLAGE 1 – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Modelformulier voor herroeping.

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: Schildersbedrijf Vlasman en Styling, Rijnlanderweg 1409, 2153 KE Nieuw-Vennep, info@schildersbedrijfvlasman.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] herroep/herroepen*

Ontvangen op

Naam consumenten(en)

Adres consument(en)

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.